جراحی سینه

sine

عمل جراحی پستان شکلی از عمل جراحی بر روی پستان انجام شده است. بعد از مداخله جراحی به پستان، عوارض ممکن است بوجود می آیند به بهبود زخم مربوط می شود.